Cimbál solo

Kateøina Zlatníková, koncertní cimbálistka / repertoár cimbál solo:

Skladby vìnované K. Zlatnikové:

Èe¹tí skladatelé: Alois Hába: Suita op.91, 1960
Václav Kuèera: Spektra, koncertní cyklus 1966
Karel Reiner: Tøi koncertní etudy 1967
J. J. Wolf: Strofy 1967
Jan Kapr: Sonate 1969
Sláva Vorlová: Efemeridy op.83, 1969
©tìpán Koníèek: Ètyøi impromptu 1972
Luká¹ Matou¹ek: Affekty 1972
Ivo Jirásek: Praha s prsty de¹tì 1975
Zbynìk Vostøák: Hieroglyfy 1980
Klement Slavický: Tøi studie 1986
Kateøina Zlatniková: Vzpomínka na matku 1989
Rudolf Rù¾ièka: Kymbalon 1997 (s elektroakustickými zvuky)
Kateøina Zlatniková: Meditace 1995, Meditace 2000,
Kateøina Zlatniková: Krajina 1995 (pro cimbál a elektronickou hudbu)
Kateøina Zlatniková: Vzpomínka na Budapest 2001
Kateøina Zlatniková: Vánoèní fantasie 2001
Tomá¹ Svoboda (Portland): Cimbálová tokáta 2005
Václav Kuèera: Doteky, koncertní suita 2006

Paul - Baudouin Michel (Brussel): Un oiseau dans la neige 1968
Róbert Wittinger (Bensheim): strutture simmetriche op.17/VII, 1970
Hans - Joachim Hespos (Delmenhorst): Santúr 1972, Cang 1976
Daniel Kaiser (Basel): Facettes 1972
Gerhard Braun (Stuttgart):Bruchstücke 1975
Widmar Hader (Regensburg): Fünf Miniaturen 1980
Markus Lehmann (Freiburg): Anathesis und Dithyrambus 1980
Georg Lawall (Owen): Anderseits op.41, 1991
Tomas Luzian (Leonberg): Monolog 1995
Peter Weirauch (Berlin): Zvuk - prostor a èas 2005 (pro cimbál a elektronickou hudbu)
Hans-Martin Linde (Basel): Mezi èasy - 3 nokturna 2006-7

Jiné skladby:
Albert Pek: Sonet, Poetická etuda, Nocturno, Stará píseò a dal¹í sólové skladby 1956-8
Oldøich Palkovský: Variace na moravsko-slovácké téma 1954
Erhard Karkoschka (Stuttgart): Zymbelsplitter 1974
Jarmila Mazourová: 4 invence
Jarmila Mazourová: Preludium a Toccatina 1969
Jaromír Dadák: Za na¹ima humny 1975
Ulrike Merk (Berlin): Sette canti 2003

Maïarské skladby:
Géza Allaga: Bouøe, koncertní etuda (kolem 1900)
György Kurtág: Splitter op. 6
Karolyi Pál: Vier Stücke 1966
Lájos Papp: Neun Bagatellen
István Lang: Improvisation 1975
Kamilló Lendvay: Dispositioni 1975
Laszló Sáry: Sonanti Nr.3
Sándor Balassa: Flowers from Hajta op. 38, 1984
Jószef Soproni: Episodi ritornanti (pro 2 cimbály)

Úpravy:

J. S. Bach Preludium C, B, E, Ciaccone d-moll, Ph. E. Bach: Solfeggietto
Johann Ignac Linek: Preambulum, J. Ph. Rameau: Musette,
N. Paganini: Lovecká etuda, Campanella
Claude Debussy: Arabeska G-Dur
Franz Liszt: Maïarská rapsodie Nr. 3 und 13,
Karlheinz Stockhausen: Zvìrokruh 1975

SOLO - KONCERT CIMBÁL
návrh programu:

1. Géza Allaga: Bouøe, koncertní etuda (1900)
2. Albert Pek: Sonet, Stará píseò (1957)
3. Franz Liszt: Maïarská rapsodie è. III
4. Markus Lehmann: Anathesis und Dithyrambus (1980)
- pausa -
5. Ivo Jirásek: Praha s prsty de¹tì (1975)
Variace na básnì Vítìzslava Nezvala
Mìsto vì¾í, Pra¾ský chodec, Pra¾ské zvony, Stará Praha v de¹ti, ®idovský høbitov,
Václavské námìstí k veèeru, Praha v zimì, Co udìlá polední slunce s Prahou
6. Klement Slavický: Moravská píseò (1986)
7. Kateøina Zlatniková: Vzpomínka na matku (1989)
Nr. 4, 5 a 6 jsou vìnovány K. Zlatníkové

nahoru